กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเบาะแสยาเสพติด”

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านตู้ไปรษณีย์ 41 รับข้อมูลจากประชาชน โดยไม่ต้องลงชื่อ

แม่ทัพภาค 4 ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด ตู้ ปณ.41 ปทจ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยไม่ต้องระบุชื่อ ถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน ย้ำชัด ทุกส่วนต้องช่วยขจัดภัยยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียน เรื่องต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ ยาเสพติดและความมั่นคง โดยผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสันติวิธี ตลอดจนเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ทุกเรื่องที่มีปัญหา แจ้งมา ตู้ ปณ.41 พร้อมเป็นสื่อกลางเข้าถึงประชาชนชายแดนใต้” ตู้ปณ.41 ฝากประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลทุกอย่างจะส่งถึงท่านแม่ทัพโดยตรง และปลอดภัย ไม่ต้องกังวลใจ ขอให้มั่นใจได้ แล้วทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลาย แก้ไข ตรงจุด ทันท่วงที…

Close