ธกส.พยุหะคีรี!!ร่วมกับชุมชนต้นแบบ”จัดทำแผนชุมชน”

ธกส สาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ ชุมชนต้นแบบ ฯ จัดทำแผนชุมชน/เวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุข บ้านบ่อทอง จ นครสวรรค์ อย่างยั่งยืน


เมื่อวานนี้ เวลา 10.09 น นางแสงเดือน จันทร์ทับ ผู้จัดการ ธกส สาขาพยุหะคีรี ผญ นาวี บุญนก ผญบ หมู่ 2 ต นิคมเขาบ่อแก้ว และคนในชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนชุมชน อุดมสุข ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ รร ศูนน์เรียนรู้บ้าน บ่อทอง ม2 ต นิคมเขาบ่อแก้ว อ พยุหะคีรี จ นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมีสมาขิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการ 459/ธนาคารต้นไม้ และยังมีการเชิญชวน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค เข้าร่วมโครงการ XYZ.61 อีกด้วย

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close