วัดจันทนาราม!!จันทบุรีจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทว ปีที่ 99 เน้นส่งสร้างเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม”

วัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรีจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปีที่ 99 เน้นส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำบุญปิดทองพระ ขอพร ขอขมาแม่พระคงคา

วันนี้ ( 20 พ.ย. 61 ) ที่ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีพระธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมได้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน รวม 3 วัน เน้นความเรียบง่าย รักษา สืบทอด ประเพณีอันดีงามถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่สืบไป

เปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบ ร่มเย็น พร้อมขอขมาแม่พระคงคาตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ มีการแข่งขันพายเรือ 5 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาว การแข่งขันวอลเล่ย์บอล เวทีรำวงชาวบ้าน และมหรสพสมโภชน์ ขณะที่จังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟให้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close