นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ!!มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อำเภอขุขันธ์”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่อำเภอขุขันธ์ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และนางสุจิตรา ฉวีรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ และกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ได้แก่น.ส.บุญลัด ศรีจำปา ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉลอง และนางจันทร์ สีดำ บ้านเลขที่ 8 หมูที่ 8 ต.กันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการงบประมาณร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ใช้งบประมาณหลังละประมาณ 100,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ทั้ง 2 ครอบครัวในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่มันคงเป็นของตนเอง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิถีแห่งความพอเพียงต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close