ผู้ว่าฯปทุมธานี!!เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง”

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 “ปทุมบูชา ตระการตาเพ็ญเดือนสิบสอง”


วันนี้ (22 พ.ย.61) เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 “ปทุมบูชา ตระการตาเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 เกิดขึ้นได้เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณค่าของประเพณีท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ปทุมบูชา ตระการตาเพ็ญเดือนสิบสอง”


คำว่า “ปทุม” แทนความหมายถึงจังหวัดปทุมธานีและชาวปทุมธานี นอกจากนั้นคำว่า “ปทุม” ยังสื่อความหมายถึง ดอกบัว หรือกระทง ซึ่งมีรูปทรงคล้ายดอกบัว เปรียบได้กับการที่ชาวปทุมธานีนำดอกบัวมาบูชา เพื่อสักการะและขอขมาต่อ พระแม่คงคาในประเพณีวันลอยกระทง
ภายในงานครั้งนี้ ผู้ที่มาร่วมลอยกระทงและเข้าชมงานจะได้รับความเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประดิษฐ์กระทง ในรูปแบบการรักษาสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังนี้


– รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
– และรางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ


ผงานประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นนี้ จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมอำเภอและตำบล ตลอดจนประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

Close