ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ”เร่งวางแผนช่วยเหลือเด็กคืนคนดีสู่สังคม”

ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษเร่งวางแผนช่วยเหลือเด็กคืนคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมที่ 353 / 2561 ลงวันที่ 31 ตุลา 2561 ลงนามโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจำนวน 33 คน การคัดสรรกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามวิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ โดยมีการคัดเลือกให้ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการบริหารมาตั้งแต่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

โดยสาระที่สำคัญของการประชุมคือแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ในการที่จะจัดทำกิจกรรมตลอดปี 2562 และการทำกิจกรรมในวันสำคัญๆ เช่น วันเด็ก วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และมีการกำหนดแผนในแต่ละเดือนว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง หลีกเลี่ยงจากอบายมุขเช่นยาเสพติด และการเดินทางไปเยี่ยมดูแลเด็กเยาวชนที่กระทำผิดของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่กระทำผิดและถูกส่งไปอบรมที่ศูนย์ฝึกเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี การหาแนวทางในการดูแลครอบครัวเด็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดระบาด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ยังได้ประชุมเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสมทบกองทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับจัดกิจกรรมสาธารณะกุศล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในเรื่อง ค่าเดินทางกลับบ้าน และจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กสำหรับการศึกษาเล่าเรียน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close