อบจ.ราชบุรี!!จัดโครงการเมืองไทย”ใสสะอาด ป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร”

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเมืองไทยใสสะอาด ป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการ “เมืองไทยใสสะอาด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคคลากร” เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย

วันที่ 25 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการ”เมืองไทยใสสะอาด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคคลากร” เนื่องจากบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จะต้องจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส รวมถึงผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ตามกำหนดระยะเวลาในการยื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ประจำจังหวัดราชบุรี มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close