ประชาชนตำบลกะลุวอเหนือ!!แห่ลงทะเบียนโครงการสร้างความเข้มแข็ง”ช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท”

นราธิวาส ประชาชนตำบลกะลุวอเหนือ แห่มาลงทะเบียน
โครงการสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือชาวสวนยางภาครัฐ ไร่ละ 1,800 บาท ได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวกะลุวอเหนือ

บรรยากาศในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนราธิวาสลงพื้นที่ให้บริการ เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ เป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรชาวสวนยาง ต่างเดินทางนำเอกสารสิทธิ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาลงทะเบียนกันจำนวนมาก หลังการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดรับสมัครการแจ้งขึ้นทะเบียน เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพจึงจำเป็นต้องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีมติอนุมัติและเห็นชอบในหลักเกณฑฺ์ แนวทาง การจ่ายเงินดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอนั้น

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กยท. สาขาอำเภอเมืองนราธิวาส ได้ชี้แจง และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร นำรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ กยท. โดยชาวสวนยางสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิตามแบบ คสข.1 หรือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพื้นที่เปิดกรีดจริง 1,800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย หากมีคนกรีดยางจะแบ่งจ่าย 2 ส่วน คือ ให้เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และให้คนกรีดยาง 700 บาท/ไร่ เพื่อเป็นค่าครองชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เปิดกรีดแล้ว และขึ้นทะเบียนกับ กยท.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close