ประธานกรรมการสงเคราะห์!!จังหวัดศรีสะเกษ”ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562”

ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีสิบตำรวจโท วิญญา พิทักษ์ชาติผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายชูเกียรติ ทาวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในเขต 5 และคณะกรรมการสงเคราะห์จากจังหวัดศรีสะเกษ นำเด็กอยู่ในควบคุมดูแลจากจังหวัดในเขต 5

เข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จำนวนประมาณ 500 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีจากกองทัพบก และการจับของขวัญวันเด็ก ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเขต 5 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนโดยถือเอาวาระวันเด็กสุขี สวัสดีปีใหม่ นี้เป็นวันเริ่มต้นในการทำความดีทำสิ่งที่ดีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เมี่อกลับออกไปสู่ครอบครัวจะได้ช่วยกันทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก


ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า วันเด็กของทุกปีได้นำสิ่งของขนมและรางวัลมาสร้างกำลังใจ สร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนเพราะเห็นถึงความสำคัญของวันเด็ก สารจากนายกรัฐมนตรี ว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ประถมวัยทั้งในด้านการพัฒนาการ ด้านสติปัญญา ด้านวิชาการและด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุลพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีของสังคมและมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้มีจิตใจอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความกังวล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนโดยถือเอาวาระวันเด็กสุขี สวัสดีปีใหม่ นี้เป็นวันเริ่มต้นในการทำความดีทำสิ่งที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เมี่อกลับออกไปสู่ครอบครัวและชุมชนจะได้ช่วยกันทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป

หลังจากนั้น ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ ก็ได้เดินทางไปที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มอบของขวัญวันเด็ก 2562 ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และให้สงเคราะห์ให้แก่เยาวชนที่สามีกระทำความผิด มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท ด้วย

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close