มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ!!สัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”และสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสัมมนาวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ(CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18


“พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18 “พลังประชาสังคมกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562 โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 1,500 คน มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ปาฐกถา เรื่อง พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวิทยากร คือ คุณเดช พุ่มคชา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชุมชน การเสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 1 ความหลากหลายและการปรับตัวทางชาติพันธุ์ นิเวศวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม วิทยากร คือ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณปาริชาติ หาญไชยนะ ศูนย์ประสานงานวิจัย

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ห้องที่ 2 ประชาธิปไตยชุมชน VS ประชาธิปไตยชาติ วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้าห้องที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพยากรณ์ทางสังคม วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธุ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์ ดร.สัมพันธ์ เตชะอธิก นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภาภรณ์ ห้องที่ 4 ผู้ประกอบการทางสังคม (SE) การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ/การดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (CSR) เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และเศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนา ที่ยั่งยืนและความอยู่รอด วิทยากร คือ คุณบุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเกษตรกรรุ่นใหม่ คุณทรงศักดิ์ โคษา ห้องที่ 5 คนหนุ่มสาวกับการพัฒนาสังคมในอนาคตและแนวทางแห่งการพัฒนาร่วมสมัยในสังคมยุค 4.0 วิทยากร คือตัวแทนนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรากร ศรีกิมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และตัวแทนนักศึกษาภาคเหนือ นายณัฏฐ์นภัสกร สิงหศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแข่งขัน Mind mapping การประกวดคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สารคดี เรื่อง บทเรียนกับการศึกษา / พัฒนาชุมชน การนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกและการนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัยและอาจารย์ การประกวดทูตวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา และอาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคม รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน เป็นการบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน และการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม โดยมีหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรม CSD สัมพันธ์ คือการเชื่อมร้อยเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและในส่วนของอาจารย์ จะเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและสังคมที่ตอบสนองต่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close