เดอะโอ๋!!!ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด”

เดอะโอ๋!!! ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การค้า งาช้าง และการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกยางพารา ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปทส.ภ.1)


วันนี้ 30 ม.ค.62 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปทส.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมกำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การค้า งาช้าง และการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกยางพารา ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปทส.ภ.1) ครั้งที่ 4/2562”ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปทส.ภ.1)โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปทส.ภ.จว.ฯ ,หน.ชุดปฏิบัติการฯ /หน.ฝอ.ฯ ศปทส.ภ.จว.ฯ และ ศปทส.ภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม


พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาล,ผบ.ตร.และผบช.ภ.1 ในการดำเนินการเรื่อง ศปทส. อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมพร้อมให้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับแผน ปทส.ตร.62 และให้มีการดำเนินการตามแผนฯ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อำนวยการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติรวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติ เพื่อให้กำลังพลในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้จัดทำฐานข้อมูลผู้มีพฤติการณ์/พื้นที่สุ่มเสี่ยง/เส้นทางลำเลียง และข้อมูลที่เป็นรายสำคัญ ให้มีการสืบสวน จับกุม ขยายผลถึงกลุ่มนายทุนเบื้องหลัง โดยให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และนโยบายพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และสั่งการในคดีด้วยตนเอง รวมถึงกำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด และมิให้มีการจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอันขาดและได้กำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญ ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด

ทีมข่าว อาชญากรรม

Close