นครปฐม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข่าว นครปฐม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานโครงการความเข้มแข็งของกลุ่ม จว.ภาคกลางตอนล่าง 1

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานโครงการความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่ม จว.ภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามและตรวจสอบแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการ ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 

วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม พลอากาศเอกชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการและลักษณะโครงการความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมติดตามและตรวจโครงการ ทั้งนี้เพื่อติดตามและตรวจสอบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการและลักษณะโครงการความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำหรับกลุ่มภาคกลางตอนล่างตอนล่าง 1 ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 4 ด้าน คือ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ และรองลงมาเป็นการท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางงตอนล่าง 1 มีมูลค่าสูงถึง 581,722 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดใน 18 กลุ่ม ภาคการเกษตรมีมูลค่า 90,050 ล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 228,595 ล้านบาท โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” โดยเน้นอาหารและการบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังเน้นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเน้นด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหลายแห่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือในคุณภาพ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนาในการถ่ายทอดการแปรรูปอาหารในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำวัตถุดิบจากในและต่างประเทศมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close