มุกดาหาร!!กรมหารราบที่ 3 “ปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์รักชาติ”

กรมทหารราบที่ 3 ปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์รักชาติ


มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 พันเอกบุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา พันเอก ศิวดล ยาคล้าย เสธ ร. 3 พร้อมคณะ ร่วมเปิดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ การรักชาติ สร้างจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ให้กับเยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดงหลวงวิทยา จำนวน 365 คน ที่หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยมีผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายของวิทยากร โดยนำประวัติศาสตร์มานำเสนอให้เห็นถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ ให้นำมาสู่ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงสังคมของเราในอดีตเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณี และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ตลอดจนแนวงานในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบรับราชการ กองทัพ เช่น การสอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นักเรียน 3 เหล่าทัพ นักเรียนนายสิบ นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต


นอกจากนี้ยัง พันเอกบุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ยังเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน และมอบอุปกรณ์กีฬา ก่อนเดินทางกลับ

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ/มุกเาหาร

Close