นายอำเภอพบพระ!!ให้ อปท.ผู้นำท้องถิ่น-ส่วนราชการ”เตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควันและภัยแร้ง”

จังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ เร่งกำชับ ให้ อปท.และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการเตรียมความพร้อม รับมือไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 09.30 น
นายสมพงษ์ ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วย นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ช่องแคบ และ นางสาว จิณฐ์ตภัท แก้วฟู พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบดำเนินการฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทบทวนความรู้ และฝึกการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทุกปีเป็นจำนวนมากในช่วงนี้

นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกอบต.ช่องแคบ กล่าวว่าการฝึกทบทวน
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบสามารถออกเผชิญเหตุในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อรักษา ทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายพร้อมทั้งให้ นำวิทยุสื่อสาร มาตรวจเช็ค และอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้ปฏิบัติงาน ดังกล่าวด้วย
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ นายวัลลภ กล่ำมอญ หัวหน้า ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอบตช่องแคบ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เบื้องต้น ในการ ใช้ วิทยุเครื่องมือสื่อสาร และ การใช้รถน้ำดับเพลิง

นายสุรสีห์ ศรีเพชร
ปลัดอบต.ช่องแคบ
ใด้นำกล่าวปฎิญาณตน
ให้เจ้าหน้าที่
จะช่วยเหลือผู้ประสพสาธารณภัยและรักษาสมบัติของประชาชนโดยมิหวังผลตอบแทนจะปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งคัด
เหตุเกิดไฟไหม้
055 -804 -301 หรือ 085 -272 -9412
ศูนย์อำนวยการฯ อบต.ช่องแคบ
นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ
ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอพบพระ
ได้กำชับ ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอพบพระ เตรียมความพร้อม รับมือ ไฟป่า และภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น
และ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแล เรื่องไฟป่า บูรณาการกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการ ทุกหน่วยในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อป้องกันไฟป่าอย่างใด้อย่างทันเหตุการณ์
พบเหตุไฟไหม้
055 -569 -104 ที่ว่าการอำเภอพบพระ
หรือ 055 -569- 073 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอพบพระ
บก. ควบคุมฉก.ร.14 (055- 805- 600 )

ภาพ-ข่าว/ชวลิต วิกุลชัยกิจ

Close