มหาวิทยาลัยหาดใหญ่!!จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่”รักษ์โลก”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน “วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก


ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดงาน “วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก (HU Green Day)” กิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติและแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติพันธกิจด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา


ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี} ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมพิธีเปิดงาน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมโลกจึงดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในองค์กร การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง “การลดการใช้พลาสติก และเกมส์ตอบคำถาม” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 การเดินแฟชั่นโชว์ด้วยชุดจากวัสดุรีไซเคิล การเดินรณรงค์การลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก กิจกรรมตลาดนัด (GREEN MARKET) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน (ธนาคารขยะเคลื่อนที่) กิจกรรม WORKSHOP สกรีนและเพนท์สีถุงผ้าและเสื้อ บูธรณรงค์การลดโลกร้อน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน บรรยากาศในงานคึกคักและสนุกสนานได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกคนอย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close