โครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวย”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 ดร สุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพลตำรวจตรีโชคชัย งามวงศ์ ผบ ก ภจว พระนครศรีอยุธยา

ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม การดำเนินการ โครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 ณบริเวณถนนสายเอเชีย หน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านรองผู้ว่า และการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วน ราชการระดับจังหวัด เช่นนายอำเภอ นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสาคร ไวยนิ ทา นายกอบตบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การปกครองท้องถิ่น ที่ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนสายเอเชีย ให้เป็นถนนสวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอย โดยการปลูกต้นทองอุไร บริเวณสองฝั่งถนนสายเอเชีย ซึ่งการดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่น ตามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน ในลักษณะประชารัฐ ที่จะพัฒนาปรับปรุงถนนคูคลอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น ดรสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงได้มี ดำริ ที่จะให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดคูคลองและถนนภายในอำเภอ ภายในท้องถิ่นและบริเวณสองข้างถนนสายเอเชีย โดยการปลูกต้นไม้บริเวณข้างทางถนนสายเอเชีย โดยให้ส่วน เกี่ยวข้องได้มีการ จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และได้ กำหนดจัดกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 ขึ้นซึ่งบริเวณสองฝั่งสายเอเชียอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอยุธยาแขวงทางหลวงอ่างทองอำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับถนนสายเอเชียทั้ง 2 ทั้ง 2 ฝั่งขาขึ้นและขาล่องจำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภออุทัย อำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันและอำเภอมหาราชในวันนี้ได้กำหนดจุดพื้นที่อำเภอบางปะอิน เป็นจุดนำร่องในการดำเนินโครงการ และจะดำเนินการต่อต่อๆไป

ในส่วนของแผนการทางที่เกี่ยวข้องอำเภอหรือที่เหลืออีก 5 อำเภอโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะทำให้ภูมิทัศน์สองฝั่งถนนสายเอเชียมีความสวยงามปราศจากขยะมูลฝอย ในฐานะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลกหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวเปิดจัดจัดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวยจังหวัดอยุธยาได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานและผู้บริหาร บริษัทแคนนอน ไฮเทคประเทศไทยจำกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวยกับหน่วยงานข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นร่วมปลูกต้นทองอุไรบริเวณริมฝั่งถนนสายเอเชียขาขึ้นหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านหว้าตำบลบ้านหว้าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุขุมแก้วกุดั่น รายงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุขุม แก้วกุดั่น. รายงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close