จันทบุรี!!พิจารณาสรรหา”ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

จันทบุรี/คณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี พิจารณาสรรหา ประธานสภา แทนคนเก่าที่หมดวาระ ได้ นายอนุชา เทียนชัย กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ได้ทำงานครบวาระ 2 ปี และหมดวาระลง ทาง คณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมเพื่อสรรหา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี แทนประธานสภาฯ ที่หมดวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ วัชระดนัย ผู้แทนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี และ นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาสรรหา บุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 คือ 1.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี / 2.เป็นผู้มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 3.เคยเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการ เห็นสมควร ให้ นาย อนุชา เทียนชัย อดีต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ มีระยะเวลา ในการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี รวม 2 ปี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close