ผวจ.กระบี่!!ทดสอบการชำระภาษีรถยนต์ผ่านอาคาร”DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษี”

ผวจ.กระบี่ ขับรถเข้าใช้บริการ ทดสอบก่รชำระภาษีรถยนต์ ผ่าน อาคาร DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษี ประทับใจในความรวดเร็ว


28/02/2562 พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าาาชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดอาคาร. DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษี ณ งานขนส่งจังหวัดกระบี่. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า เป็นการดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ. กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการท่สามารถสร้างความมุ่งมั่น พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ได้ก่อสร้างอาคาร. DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษีตามโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่งสำหรับประชาชนและอยากให้ประชาชนได้มาใช้บริการที่มีความสะดวกดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น
นายรณกร ทองอินทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าอาคาร. DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษี สามารถให้บริการรับชำระภาษีแบบใหม่แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ให้สามารถชำระภาษีได้อย่างรวดเร็วเพียง 1-2 นาทีและไม่ต้องลงจากรถซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการทางเลือกมากขึ้นเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ


ผวจโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ขับรถ เข้าไปทดลองใช้บริการ เป็นปฐมฤกษ์ และทดสอบระบบ ในการชำระภาษีซึ่งการให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Close