กกต.ชัยภูมิ!!จัดอบรมวิถีประชาธิปไตยแก่”รด.จิตอาสา ทั้ง 16 อำเภอ”

ชัยภูมิ กกต. จัดอบรมวิถีประชาธิปไตยแก่ รด.จิตอาสา ทั้ง 16 อำเภอ


ที่โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ (กกต.ชัยภูมิ) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชน ในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้น จะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

ด้าน นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ (กกต.ชัยภูมิ) กล่าวว่า การจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา สืบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีความสำคัญ และมีขั้นตอน กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสำนึก เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ โดยได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของเครือข่ายสื่อบุคคล ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) 18 โรงเรียน 16 อำเภอ จำนวน 364 คน และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 36 คน ในการทำหน้าที่ การสร้างการรับรู้และเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียง ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีกิจกรรมอบรมฯ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)จิตอาสาขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปสู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

//////////////ทีมข่าวจ.ชัยภูมิ รายงาน///////////

Close