เทศบาลเมืองกำแพงเพชร!!เชิญเที่ยวงานประเพณี”สงกรานต์กำแพงเพชร”เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง

“เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สงกรานต์กำแพงเพชร
“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง”
ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562”

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดยในปีนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสงกรานต์กำแพงเพชร “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น ชมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ และขบวนแห่นางสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล และร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมนำพระประจำวันเกิดให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ การละเล่นสงกรานต์แบบไทย การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (อาหาร) ณ เกาะกลางแม่น้ำปิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ ไทยนิยม กลับบ้านแต่งไทย เล่นสงกรานต์บ้านเรา อนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประดับตกแต่งซุ้มเล่นน้ำด้วยพวงมโหตร ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมือง เสื้อลายดอก โจงกระเบน หรือชุดย้อนยุคตามความเหมาะสมและสวยงาม และประดับตกแต่งซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยพวงมโหตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการทำพวงมโหตรประดับตกแต่งเจดีย์ทรายในงานประเพณี “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

สุเทพ อินทจันทร์ //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน

Close