อบจ.สุพรรณบุรี!!บวงสรวงต้นมะขามยักษ์กว่า 1,000 ปี”ในวรรณคดีขุนช้าง-ขุนแผน”

สุพรรณบุรี /อบจ.สุพรรณบุรี บวงสรวงต้นมะขามยักษ์ 1,000 ปี ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

สุพรรณบุรี ที่ต้นมะขามยักษ์ คุ้มขุนแผน วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายบุญชุ จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานบวงสรวงต้นมะขามยักษ์และเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ รุกขเทวดา ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมาก และปฎิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เปรียบเสมือนเป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นสิ่งสมควรที่เราคนไทยจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นคุณค่าในความเป็นไทยของเรา

การที่ อบจ.สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในประเภทองค์กร ในการสืบสานตำนานต้นไม้ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งก็คือต้นมะขามยักษ์ 1000 ปี ในวรรณคดีขุนช้าง ขุนแผน ที่บริเวณคุ้มขุนแผนแห่งนี้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทางอบจ.สุพรรณบุรี จึงได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกของแผ่นดิน สำหรับต้นมะขามยักษ์ ที่วัดแค แห่งนี้ มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ซึ่งวัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร โดยเชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คง เพื่อไว้โจมตีข้าศึกที่มารุกราน นอกจากนี้ ทาง อบจ.สุพรรณบุรี ได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า “คุ้มขุนแผน” ไว้ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้อีกด้วย และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสวัดแคในปี พ.ศ. 2447

ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close