จ.กช.เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง”ทั่วประเทศ”

ราชบุรี  จ.กช.เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง จากทั่วประเทศ

วันที่ 25 เม.ย.62 ที่ห้องอเนกประสงค์ อาคารวายามะ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ได้ทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานไหว้ครู โดยมีผู้แทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 กล่าวนำไหว้ครู และนำพานดอกไม้ พานธูปเทียน มอบให้กับเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานในพิธี จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง ประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการศึกษาฯ โดยมีนายทหารนักเรียนเหล่าทหารช่าง ชั้นยศร้อยตรี และร้อยโท จากทั่วประเทศ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 76 นาย โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 รวมระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์

ทั้งนี้ความมุ่งหมายในการเปิดการศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ข้ารับการศึกษา ได้รับความรู้ในวิชาต่าง ๆ ของเหล่าทหารช่าง รวมทั้งยุทธวิธีของเหล่าอื่น ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกองทัพบก อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้กำลังพล มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำหน่วย มีความรู้ทางวิชาทหาร และวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชีทหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพบก ให้ไปสู่ความทันสมัยในอนาคต

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close