นราธิวาส!!เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน”

นราธิวาส เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP สู่ประชาคมอาเซียน กว่า 80 บูธ

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(สวน ร.5) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(OTOP)ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโดดเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสเป็นประตูสู่อาเซียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในการเปิดตัวเพื่อสู่ตลาดสากล กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณในจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ได้แสดงและจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และบรรจุภัณฑ์ ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งประเทศอื่นๆได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้าได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและเจรจาธุรกิจร่วมกัน โดยในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศไทย จำนวน 70 บูท และสินค้า SME ประเทศมาเลเซียอีกจำนวน 10 บูท รวมทั้งหมด 80 บูท การเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP ฮาลาลเพื่อก้าวสู่ AEC การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวม 7 วัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกด้วย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับว่าเป็นก้าวสำคัญยิ่ง ที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้สร้างความสำพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เป็นการกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างพี่น้องทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ โดยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 2562 ที่ สาวสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส และขอชื่นชมผู้ประกอบการ OTOP ทั้งผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาส และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่มีความตั้งใจที่ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมาจัดแสดง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนสินค้า การเจรจาธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต และเกี่ยวเนื่องไปสู่วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี เพื่อสร้างความสันติสุข และความผาสุขให้แก่ประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close