เดอะโอ๋!!!ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกง”

เดอะโอ๋ !!! ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 1

วันนี้ 30 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1 โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1) โดยมี รอง ผบก.สส.ภ.1รอง ผบก.อก.ภ.1 รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปฉช.ฯ ,รอง ผกก.ฝอ.3ฯ ,ผกก.สส.ภ.จว.ฯ ,หน.สภ.ฯ ในสังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมโดยได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีคืนโฉนดในครั้งนี้ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 11 ของ ตร.)และเร่งรัดผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดพร้อมให้ทุกหน่วยจัดทำบัญชีรายละเอียดการคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนครั้งที่ 8

โดยให้ระบุชื่อลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการทรัพย์พร้อมมูลค่า ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและให้ทุกหน่วยเน้นการขยายผลดำเนินคดีให้ถึงบุคคล กลุ่มบุคคล นายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ให้ได้ทั้งเครือข่าย ตลอดจนทำการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้าทองที่ใช้วิธีการกู้เงินโดยอำพรางเป็นการขายทอง เป็นต้นและหากมีการสืบสวนพบรายใหญ่ที่มีความสำคัญ ให้ประสานการปฏิบัติกับ ปคบ. รวมทั้งส่งข้อมูลให้ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการสืบสวนพร้อมให้ทุกหน่วย เฝ้าระวังตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากหนี้นอกระบบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการก่อเหตุรุนแรงจากการทวงหนี้ของกลุ่มอาชญากร ทั้งที่เป็นบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล และให้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยและให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง อย่างถึงที่สุด

 

Close