นครปฐม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีการนำเสนอการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ พร้อมปัญหาและอุปสรรคของแต่ละจังหวัด อีกทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 และปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้แต่ละจังหวัดและส่วนราชการ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงานและโครงการต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัญหาความร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก และดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตลอดจนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ปัญหาแรงงาน ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของแนวทางการเสนอโครงการสำหรับงบประมาณในกรอบวงเงินเขตตรวจราชการละ 50 ล้านบาท ทั้งที่เป็นโครงการใหญ่หรือโครงการเล็ก ขอให้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ ปัญหาภัยแล้ง การฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ การซ่อมแซมถนน และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อีกทั้งหลักธรรมาภิบาล และนโยบายประชารัฐClose