อำเภอตาพระยา!!ประชุมโครงการสร้างความสัมพันธ์”อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

สระแก้ว อำเภอตาพระยา จัดประชุม โครงการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการประชุม โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทย นำโดยนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ไทย)นำหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอตาพระยา ทหาร,ตำรวจ,ตำรวจ ตชด.,ตรวจคนเข้าเมือง,ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ตัวแทนส่วนราชการต่างๆ และประชาชน เข้าประชุม ส่วนทางด้านกัมพูชา ซึ่งนำโดย นาย เดบ ชวน นายอำเภอ ทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย (กัมพูชา)

นำส่วนราชการ ต่างๆ ของฝ่ายกัมพูชา ทุกหน่วยงาน ,ตรวจคนเข้าเมือง,และประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประเด็นในการ ประชุมหารือ มี 1,เรื่องการเฝ้าระวังการเกิดโรคใบด่างในมันสัมปะหลัง ที่ผ่านมามีประชาชนทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยน ต้นพันธ์ุมันสำปะหลัง กันมาโดยตลอด ยากต่อการควบคุม และตรวจสอบ 2,ปัญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมา ยาเสพติดส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เข้ามาจากฝั่งกัมพูชา 3,ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

“ปัจจุบันราษฏรของอำเภอตาพระยา ที่มีพื้นที่ไร่นา ติดเขตแดน ไทย/กัมพูชา ได้รับความเดือดร้อน เรื่องถูกโขมยลักลอบตัดไม้มีค่าเช่นไม้ประดู่ และไม้อื่นๆ ในพื้นที่เป็น จำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถ จับกลุ่ม ผู้ลักลอบตัดไม้ได้ และไม่รู้ว่าเป็น คนกัมพูชา หรือคนไทย หรือทั้งสอง ฝ่ายร่วมกัน
4, เรื่องการลักลอบ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และปัญหาการสัญจรของข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 5,เรื่องการสัญจรข้ามแดน ไปมาหาสู่ อย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ติดต่อเขตแดน ไทย-เขมร ระหว่างอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ พื้นที่ อำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ไม่มีภูเขาปิดกั้น หรือมีแม่น้ำขวางกั้น ไม่มีรั้วกั้น ทำให้ไปมาหาสู่กันอย่างผิดกฎหมายได้ง่าย จึงหารือ ให้ช่วยกัน ระวังป้องกัน และขอให้กำชับประชาชนท้ังสองฝ่าย เข้าออกอย่างถูกกฎหมาย ตามช่องทางที่กำหนด และอนุโลม

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หารือปัญหา ต่างๆ อย่าง เข้มข้น โดยมี ผู้แปลภาษาให้ในที่ประชุม ทั้งสองฝ่าย ฟังอย่างเข้าใจ และตรงประเด็น จนถึงเวลา12.00น.จึงปิดการประชุมหารือ เชื่อมสัมพันธ์ที่อันดีต่อกัน
จากการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย ไทย-กัมพูชา ได้กล่าวชื่นชม ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ ที่ทั้งสองฝ่าย ได้มาปรึกษาหารือกัน และผู้แทนฝ่ายกัมพูชา ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายไทย ที่คอยให้การช่วยเหลือ ประชาชนชาวกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสานส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาล อย่างอบอุ่น และเรื่องอื่นๆ ที่คอยดูแล ชาวกัมพูชา ที่เข้ามาในเขตไทย
จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

จัด กุ่มประสิทธิ์/สระแก้ว

Close