พม.ประสานพลังSME D Bank ยกระดับคุณภาพชีวิต”

พม.ประสานพลัง SME D Bank ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “สานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้” ประเดิมฝึกอบรมทำดอกไม้จากผ้าฝ้ายย้อมครามให้แก่กลุ่มอาชีพดอกลำดวน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พร้อมเชื่อมโยงลูกค้าธนาคารขยายช่องทางตลาด ชูช่วยลดความเหลื่อมล้ำ นำพาสู่สังคมแห่งความสุข


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการสานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ โดย SME D Bank ได้ดำเนินการประสานการดำเนินการโครงการมาที่ นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยมีนางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ในระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการทำดอกไม้จากผ้าย้อมคราม เรียงร้อยใส่เส้นเชือกขนาดความยาวเท่ากับสายสร้อยคล้องคอ ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบซึ่งใช้ประโยชน์เป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายห้อยกระเป๋า เป็นต้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มสตรีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ ลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวงได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต จึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายช่วยเหลือสังคมของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับอาชีพของประชาชนในประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่งคง โดยการเข้าไปสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ จึงได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ“สานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้” ให้กับกลุ่มสตรีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการฝึกอาชีพจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการทำดอกไม้จากผ้าย้อมคราม เรียงร้อยใส่เส้นเชือกขนาดความยาวเท่ากับสายสร้อยคล้องคอ ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายห้อยกระเป๋า เป็นต้น ให้มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close