6 หน่วยงานจังหวัดสมุทรปราการ”จัดทำ MOU เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

6 หน่วยงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำ MOU เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาในพื้นที่สมุทรปราการ


ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี จากนั้นเป็นการร่วมเซ็น MOU ร่วมระหว่าง 6 หน่วยงานประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ,แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ,ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรปราการและขอประเทศ ปัจจุบันมีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกคนได้รับรู้จนพัฒนาไปถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการรวม 15 โรงเรียน

Close