ชาวมุกดาหารร่วมใจ”จัดการกำจัดขยะอันตราย”

มุกดาหาร ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกําจัดขยะอันตราย
อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกําจัดขยะอันตราย ประจําปีงบประมาณ 2562


7 6 62 ที่บริเวณเวทีหน้า ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร(จัน-หะ-วร) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกําจัดขยะอันตราย ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหารเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัด ในการรวบรวมขยะอันตรายที่แต่ละ อปท.ในพื้นที่ ของจังหวัดมุกดาหาร ที่นํามาส่งมอบให้ไปกําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการต่อไป
นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นภารกิจที่ต้อง ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ดังนั้นในปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และคณะทํางานจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์


เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากทุก อปท. และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี 2562
อกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนทุกหน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการ จัดการคัดแยกขยะและนําไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มุกดาหาร สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้เก็บรวบรวมขยะอันตรายมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

Close