ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ WEB CONFERENCE โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656

Close