ตราด!!เทศบาลตำบลหาดเล็กจัดเก็บขยะมูลฝอย

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วยจัดโครงการรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดในพื้นที่ชุมชนหมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

/วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตราด/ที่ทําการกํานันตําบลหาดเล็กหมู่ 1 บ้านคลองมะขาม เมื่อเวลา 09.00 น. นายปิยะวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็กหมู่ 1 บ้านคลองมะขาม เป็นประธานกล่าวเปิดจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชมบ้านคลองมะขามหมู่ 1 ต.หาดเล็ก พร้อมด้วยจัดโครงการรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช อคีตนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหาดเล็ก โรงเรียนบ้านคลองมะขาม อสม.และประชาชนในชุมชนบ้านคลองมะขามกว่า 300 คน

โดยมีนายอุดม กุมภะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รักษาการ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลหาดเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็กเข้าร่วม จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วยจัดโครงการรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกตามชุมชนบ้านคลองมะขาม เทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองมะขาม ซึ่งโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญูเสียชีวิตและค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลและความสูญูเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศมานาน โดยเฉพาะตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่เป็นอําเภอที่จัดเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกของจังหวัดตราด มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วจํานวน 38 ราย และรอดูอาการอีก 8 ราย โดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรคโดยสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาโรคดังกล่าว

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค และปฎิบัติตนไม่ถูกตามหลักสุขอนามัย จึงทําให้เกิดภาวะโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ ทางเทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงจําเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองมะขามให้จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นประจําและกําจัดลูกนํ้ายุงลายที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคจึงได้รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาโรคไช้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น เด็กนักเรียน เยาวชน อาสามสมัครชุมชน ผู้นําชุมชน และประชาชน มั่นทําความสะอาดรอบๆบ้านของตนเองและสถานที่ทั่วไปในชุมชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกองค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Close