มุกดาหาร!!ท่องเที่ยวและกีฬามุกดาหาร”ชี้แจงงาน 24 ปีหอแก้ว”

มุกดาหาร ท่องเที่ยวและกีฬามุกดาหารชี้แจงงาน 24 ปีหอแก้วหลังมีการร้องเรียนงบประมาณ
มุกดาหาร –ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ออกมาชี้แจงโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง( งาน 24 ปีหอแก้วมุกดาหาร ) หลังมีการร้องเรียนงบประมาณการจัดงานจำนวน 2.5 ล้านบาท

1 08 62 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายบุญชู ประสังสิต ประชาชนผู้เสียภาษี อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 8 ถนนวงศ์คำพา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่าโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ( งาน 24 ปีหอแก้วมุกดาหาร ) มีการใช้งบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาท และงานออกมากร่อย ไม่คุ้มค่างบประมาณ โดยมีการจ้างออแกไนซ์เซอร์มาจัดงาน โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24-27 ก.ค. 2562 รวม 4 วัน ที่ผ่านมาแล้วนั้น

นายบุญชู ประสังสิต ประชาชนผู้เสียภาษี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีโครงการถนนสนุกสีสันวัฒนธรรมมุกดาหาร 24 ปีหอแก้วมุกดาหาร ตามอ้างถึงนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทเอกชนออแกไนเซอร์ หรืออีเว้นท์เข้ามาเสนอจัดงาน ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เกินความจำเป็น ทั้งที่สามารถดำเนินการเองได้ ดังมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดของงาน เฉพาะ หรือคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ว่าแต่ละรายการต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะชนิด ปริมาณ หรือคุณภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งทำให้มีผลต่อการคำนวณราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก TOR ในการตรวจรับงานได้ 2. การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่ยังไม่เป็นไปตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 กำหนดเป็นแผ่นไว้แล้วกล่าวคือ หน่วยงานไม่ถอนแบบสำรวจปริมาณงานและประเมินราคากลาง ตามหลักวิชาการกิจกรรมบางกิจกรรมสามารถดำเนินการเองได้แต่ได้รวมกิจกรรมนั้นไว้ในขอบเขตของงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นไม่ได้นำระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง ส่งผลทำให้การกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง 3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า พิจารณาจากราคารวมหรือหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาอย่างไร หน่วยงานไม่สามารถนำไปกำหนดค่าเฉลี่ยตามผลงานของผู้รับจ้างเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผล

นายบุญชู ประสังสิต กล่าวต่อว่า การดำเนินการทั้ง 3 ประการนี้ ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปจริงก่อให้เกิดความเสียหาย ผลที่ได้รับจริงคือการจัดงานค่อนข้างกร่อยประชาชนมาชมน้อยมาก แต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริงไม่เป็นไปตามร่าง TOR

ด้านนางสาว รุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ( ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ) สู่สากล กิจกรรม Road Show ระหว่างประเทศ เนื่องจากโครงการนี้ความจริงแล้วเราจะต้องไป Road Show ที่ต่างประเทศ เนื่องจากว่า พรบ.งบประมาณไม่สามารถที่จะไป Road Show ที่ต่างประเทศได้ ก็เลยเปลี่ยนมาจัดงานที่หอแก้วแทน และหอแก้วครบรอบ 24 ปี ซึ่งปกติมีการจัดแค่วันเดียว ยากให้ใหญ่ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ก็เลยได้ดำเนินการนี้โดยเริ่มจาการทำแผน การจัดซ้อจัดจ้าง การแต่งตั้งจ้าง TOR และขออนุมัติ โครงการนี้มีการประมูลโดย วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โดยมีผู้เข้ามาโหลดโครงการจำนวน 27 ราย แต่มีผู้มายื่นจริงมีเพียง 3 ราย โครงการนี้ไม่ได้ดูที่ราคาต่ำสุด มีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบริษัท 3 ราย ที่ยื่นมา ราคาจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนบริษัทที่ยื่นต่อสุดก็จะได้คะแนนเต็ม ไนส่วนของ 30 % ราคา ส่วนที่เหลือจะลดหลั่นลงมามาตามร้อยละ แต่ละบริษัทจะต้องมานำเสนองาน อาทิ ธีงาน ประวัติความเป็นมาในการที่จะนำเสนอโครงการ จะมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มาให้คะแนนโดยคะแนนแต่ละอัน อาทิ ประสบการณ์ด้านเทคนิค การวางแผนการนำเสนอศิลปิน จะมีกรรมการ 3 ท่าน จากนั้นจะดำเนินการตามระบบรายงานผลขออนุมัติจ้าง
นางสาว รุจาภา วีสเพ็ญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้โครงการพึ่งเสร็จไปในวันที่ 27 ก.ค. 62 ไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน โดยงบประมาณ 2.4 ล้านกว่าบาท ลดลงมาแสนกว่าบาท งบกลางอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท ส่วนการจัดงานจะคุ้มค่าของงบประมาณนั้น ขอเวลาทางผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน แต่ทางเราก็จะฟังเสียงของประชาชนด้วย ว่างานนี้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ้มค่าไหมที่จำทำให้เป็นผลในอนาคตต่อไป จะได้วางแผนรัดกุมมากขึ้น หรือคัดเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะมีคณะกรรมการตรวจรับ ส่วนในเรื่องความจำเป็นในการจ้างออแกไนซ์เซอร์มาจัดงาน เนื่องจากทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬามีบุคคลากรน้อย แต่ถ้าเสนอโครงการเขียนว่า จ้างเหมาบริการ มันก็จะกลายเป็นว่า เราต้องอาจจะใช้ออแกไนซ์เซอร์ หรือว่าเราเขียนดำเนินการเอง รูปแบบก็จะออกมาแบบประชาสัมพันธ์ นอกจากว่าการเขียนโครงการว่าอย่างไร แบบไหน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนมุมมองมองว่า การจ้างออแกไนซ์เซอร์ ภาพรวมก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่า 100 % เต็ม พอตจะรับได้บ้าง อาทิ เอาดารามาแสดง ทำให้คนในจังหวัดตื่นตัว คนเข้ามาเยอะ และมีการรำ ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพลงมุกดาหารบ้านเฮา ได้แต่งขึ้นมาใหม่ ในส่วนที่จะต้องปรับปรุงภาพรวมก็พอใจในระดับหนึ่งหรือไม่ทั้งหมด นางสาว รุจาภา กล่าว

ทั้งนี้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ( ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ) สู่สากล ภายในงาน มีกิจกรรม งาน 24 ปีหอแก้วมุกดาหาร กิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มสนุก ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน รวมถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงความเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนานและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และต่อเนื่องไปถึงเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี กิจกรรมและพิธีกรรม ความเชื่อในรูปแบบฮีต 12 คอง 14 ทั้งหมดล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย
ดังนั้นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการกำหนดแนวคิดที่จะเสริมสร้างความชัดเจนของภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของกลุ่มสนุกให้เด่นชัดน่าสนใจ โดยนำสินค้าทางการท่องเที่ยวและการบริการที่เป็นจุดเด่น และอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับประเทศรอบบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีน ( CLMVT ) ต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการจัดงานในจังหวัดมุกดาหาร จะใช้ออแกไนซ์เซอร์ จัดงานแทนหลายหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอ ที่จะดำเนินการเองได้ หรือขอความร่วมมือหน่วยงานข้างเคียง แต่กลับมาใช้ออแกไนซ์ดำเนินการ อาทิ งานลงนาม MOU ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการให้ออแกไนซ์เซอร์เป็นคนดำเนินการนั้น ซึ่งเป็นของเอกชนหรือบริษัท ห้างร้าน เขาจ้างทำกัน ซึ่งบางงานไม่คุ้มค่าในการจ้างออแกไนซ์เซอร์จัดงาน ซึ่งผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close