สระบุรี!!จัดอบรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง”

 

กิจกรรม จัดอบรมหมุ่บ้านไม่ขายเสียง ของตำบลบ้านป่า อ. แก่งคอย ยกทั้ง ตำบล 11 หมุ่ อ. แก่งคอย จ. สระบุรี


ส่วนที่ จังหวัด สระบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 สิ.ค ศาสตราจารย์ สันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางมา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมหมุ่บ้านไม่ขายเสียง ต้นแบบ ของตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย จ. สระบุรี ยกทั้งตำบล รวม 11 หมุ่ ที่บริเวณ บ้านเลขที่ 9/ 2 ม. 2 ต. บ้านป่า อ. แก่งคอย จ. สระบุรี บ้านของ นาย ชาลี มีชาติ กำนันตำบลบ้านป่า อ แก่งคอย จ. สระบุรี โดยมี พ.ต.ต. อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานจังหวัด สระบุรี พร้อมข้าราชการในท้องถื่นคอยให้การต้อนรับ


ด้าน ศาสตราจารย์ สันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า กิจกรรมรณรงค์หมุ่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตำบลบ้านป่า (ยกตำบล) นั้น ทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่มีคุณภาพโดยประชาชนที่มีคุณภาพ ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ รุ้เท่าทันการเมือง สามารถเลือกผุ้แทนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วน ราชการ ท้องถื่นเข้าช่วยเหลือกันโดยเฉพาะประชาชนมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นผุ้ใช้อำนาจอธิปไตรในการเลือกผุ้แทนปลอดจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มาเป็นผุ้แทนของประชาชนอย่างมีคุณภาพ ประชาชนจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมผลักดัน การทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้หมดไปจากการปกครองในระบอบประชาอธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งถ้าการเมืองปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การพัฒนาประชาอธิประไตร กระบวนการเลือกตั้งท้องถื่นก็จะมีคุณภาพ

ฉะนั้นการอบรมรณรงค์หมุ่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตำบลบ้านป่า (ยกตำบล) ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาอธิประไตร บ้านป่า ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนผุ้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลบ้านป่า อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ได้เกิดการตื่นตัวในการรณรงค์ไม่ชื่อสิทธิ์ไม่ขายเสียง ประชาชนจะได้รุ้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการทุจริตคอรัปชั่น ว่าส่งผลอย่างไรต่อตนเอง ต่อสังคมประเทศชาติ โดยเฉพาะการอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ของหมุ่บ้านไม่ขายเสียง ต้นแบบ ของตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย จ. สระบุรี ยกทั้งหมุ่บ้าน รวม 11 หมุ่ ถือเป็นการนำร่องที่ดี ที่ประชนชนให้ความสนใจการเลือกตั้ง สู่การพัฒนาเลือกตั้งที่โปร่งใสในอนาคต ขณะที่ทาง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาอธิประไตร บ้านป่า อ. แก่งคอย จ. สระบุรี นั้นที่ผ่ามายังได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดด้วย จากนั้น พร้อมคณะได้ทำการมอบป้าย หมุ่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงให้แก่ ตัวแทนจาก 11 หมุ่บ้าน ในครั้งนี้ต่อไป

สมพงษ์ ปานรุ่ง/สระบุรี

Close