ราชบุรี!!เปิดการแข่งขันกีฬา”กรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี”

ราชบุรี เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

วันนี้ที่ สนามกีฬากลางจงหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรนาชบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยสำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทษบาลเมืองราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันกีฬามาตั้งแต่ วันที่ 19 ก.ค.62 และกำหนดพิธีเปิด-ปิด ในวันที่ 23 สิ.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี รักการออกกำลังกาย มีโอกาสเล่นกีฬาที่ชอบ มีทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและเป็นการหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ เช่นยาเสพติดที่เป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และรายการต่างๆ ต่อไป

โดยการจัดการแข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่รุ่น 12, 14, และ 16 ปี โดยจัดแข่งขันกีฬา 7 ประเภทคือ ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชาดหาด, เซปักตะกร้อ, เปตอง, เทบิลเทนนิส, หมากฮอส-หมากรุกไทย และกรีฑา ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่นสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี และชมรมกีฬาต่างๆ ภายในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close