ร่วมปลูกหญ้าเนเปีย ให้ช้าง “สร้างแหล่งอาหารให้ช้าง”

ส่วนราชการ มูลนิธิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครูนักเรียน ประชาชน
ร่วมกัน ” ปลูกหญ้าเนเปีย ให้ช้าง” สร้างแหล่งอาหารให้ช้าง ณ.บ้านเพราะช้าง

วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.00 น.
ส่วนราชการ ครูนักเรียน ประชาชน
ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าเนเปีย พื้นที่ 3 ไร่ ณ บ้านยะพอร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF นำโดยคุณภารดี บุญมาวงษ์ ชมรมกำจัดจุดอ่อนเพื่อแผ่นดินนำ โดยที่ปรึกษานางปิยนาฏ วิเสสสาระกูล ศศช.บ้านผากะเจ้อ นำโดยครูพรทิพย์ ทองสูบ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก รุ่น 12 หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม นำโดยอาจารย์จิตติมา จันจู และอาจารย์อรวรรณ จันทร์ยานนท์ พร้อมทั้ง ประชาชนและ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยะพอเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รักช้าง ปลูกหญ้าให้ช้าง” ณ บ้านเพราะช้าง หมู่บ้านยะพอ เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับช้าง พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรที่มีอยู่
ณ.บ้านเพราะช้าง บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

Close