วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ร้อยเอ็ด!!เปิดโครงการฝึกอบรม”การเป็นจิตอาสา”

ร้อยเอ็ด นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา
ของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7
ในพิธีเปิดโครงการ์ฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”
ระหว่างวันที่ 26 -27 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”
ในวันนี้ อ.ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ได้ให้คำแนะนำคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7
ได้จัดฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา มีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในการเป็นจิตอาสาและมีอุดมการณ์
ในการทำงานช่วยเหลือสังคม เพื่อสามารถปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม

2. เพื่อให้จิตอาสามีความพร้อมและสามารถเข้า
ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
พัฒนาสังคม
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการสลากการกุศล โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
จงหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม จังหวัดละ 20 คน
รวมทั้งสินจำนวน 220 คน


การฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย และ
การอภิปราย จากนั้นจะเป็นพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่
เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 220 คน โดยท่านอ.ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลนายกพร้อมคณะกรรมการและสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี*ในการเป็นจิตอาสา เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

คณิต ไชยจันทร์ :ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี

Loading