วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

9 มทร.ร่วมกับ บพค.สอวช.จัดกิจกรรม RMUT-TRM DAY

9 มทร.ร่วมกับ บพค.สอวช.จัดกิจกรรม RMUT-TRM DAY

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM PLATFORM)” เพื่อยกระดับภาคประกอบการของประเทศ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพ ด้วยการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจาก มทร. และสถานประกอบการ ริเริ่มและสร้างสรรค์ กระบวนการใหม่ ในการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความแข็งแกร่งของเครือข่าย มทร. และความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ทั้งนวัตกรรมเพื่อชุมชน และนวัตกรรมขั้นสูง ผนวกกับความครอบคลุมพื้นที่ประเทศทั้ง 6 ภูมิภาค จากจำนวนวิทยาเขต 36 วิทยาเขต ใน 23 จังหวัด รวมถึงการมีเครือข่ายสถานประกอบการที่เข้มแข็ง และองค์กรสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งจะทำให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นฟันเฟืองสำคัญยิ่งในอนาคตในการพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ทางด้าน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ เผยว่า แพลตฟอร์มมีเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีศักยภาพ หรือ Talent Resource ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการ ที่ทำให้เกิดการบ่มเพาะและเคลื่อนย้ายกำลังคนของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 512 คน ไปสู่สถานประกอบการ 289 แห่ง ผ่านโครงการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และโครงการจัดการศึกษาร่วม Premium course

กิจกรรมภายในงาน TRM-Days ประกอบด้วย การเสวนาด้านนโยบายและความคาดหวังของประเทศ ที่มีต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคประกอบการ แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการไปสู่ความสำเร็จ การแสดงผลงานร่วมกันของนักวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคประกอบการ และการจับคู่เพื่อการทำงานร่วมกัน

Loading