วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

​นครปฐม การแข่งขันการอ่านออกเสียง

​นครปฐมการแข่งขันการอ่านออกเสียง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อ.จิตกวี กระจ่างเมฆ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันประเภทการแข่งขันการอ่านออกเสียง ณ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด การอ่านออกเสียง อาจารย์เก๋ แดงสกุล กรรมการตัดสินการประกวดฯ นางสาวชนิดา พรหมผลิน กรรมการตัดสินการประกวดฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดการอ่านออกเสียงในครั้งนี้

​​สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังนี้ 1. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันครอสเวิร์ด การแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 2. การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว (ประเภทการแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเที่ยว การแข่งขันตอบคำถามท่องเที่ยว การแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ 3. การแข่งขันทักษะด้านโรงแรม (ประเภทการแข่งขันการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันการปูเตียงประกอบลีลา 4. การแข่งขันทักษะภาษาไทย (ประเภทแข่งขันแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดฉับพลัน การแข่งขันการอ่านออกเสียง การแข่งขันการเขียนเรียงความ 5. การแข่งขันทักษะภาษาจีน (ประเภทการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน) 6. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 7. การแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ

​​ในการนี้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมแก่นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป


ชนิดา พรหมผลิน /ผู้สื่อข่าวนครปฐม

Loading