วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เกษตรจังหวัดนครปฐม เดินหน้าคัดเลือกเกษตรกร

เกษตรจังหวัดนครปฐม เดินหน้าคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรฯ

การจัดให้มีการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบไปด้วย สาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศตต่อไป ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและเพื่อเผยแพร่ผลงานแห่งความ สำเร็จสู่สาธารณชนทั่วไป

ในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาชีพทำไร่ อาชีพทำสวน อาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตกรที่แต่ละอำเภอส่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ทั้งนี้การลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเป็นพื้นฐานหลัก ของการเข้าถึง เข้าใจ ปัญหาของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาการให้คำแนะนำ และการพบปะพูดคุย ล้วนเป็นการส่งเสริม สร้างกำลังใจแก่เกษตรกรกรไทย ให้มีทิศทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้รุ่นสู่รุ่นต่อไป

 

Loading