เกษตรภาคตะวันตก เดินหน้ารณรงค์ลดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566

Spread the love

เกษตรภาคตะวันตก เดินหน้ารณรงค์ลดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น และกิจกรรมทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566

ณ เเปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กำนันไวพจน์ อยู่เย็น) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสสก.2 รบ. จำนวน 170 คน

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถ ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานรณรงค์ในวันนี้ นับว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ สาธิตให้เกษตรกร ได้ปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยคาดหวังว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทุกท่านจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” และเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มาร่วมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมกัน

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวต่อว่า สสก.2 รบ. และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่เขต 2 อีก 8 จังหวัด ได้ขานรับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดจัดงาน “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” และ ”กิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร 2) นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา” 3) เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ สร้างจิตสำนึกและใช้เป็นจุดเรียนรู้ในการทำการเกษตรปลอดการเผา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการไถกลบตอซัง การหว่านเมล็ดปอเทือง การสาธิตและแข่งขันเพาะเห็ดฟางตะกร้า สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ สถานีที่ 1 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการย่อยสลายตอซัง สถานีที่ 2 : สาธิตการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สถานีที่ 3 : การนำเสนอทางเลือกเพื่อทดแทนการเผา และสถานีที่ 4 : การอัดฟาง และการไถกลบ ทดแทนการเผา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer อีกด้วยClose