วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เลขา รมต.อว. ประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG

เพชรบุรี-เลขา รมต.อว. ประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้ประกอบการและสมาชิก U2T ในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาภายใต้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกันดำเนินงานกับจังหวัดเพชรบุรีในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้เกิดแนวทางพัฒนาและยกระดับให้เกิดความยั่งยืน พร้อมรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการและกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า BCG ผ่านช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG จำนวน 11 บูธ ด้วย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

Loading