วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เกษตรภาคตะวันตก แถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต

เกษตรภาคตะวันตก แถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต

วันที่ 23 ก.พ.66 ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.) จัดกิจกรรม ได้จัดแถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก และแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ในกิจกรรม นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ ภายใต้โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.) โดยมี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประกวดพริกบางช้าง พร้อมมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมกว่า 150 คน

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ว่า สสก.2 รบ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ตามโมเดลเกษตรเขต 2 ภายใต้การดำเนินงาน BCG Model และระบบเกษตรเชิงพื้นที่ โดยสสก.2 รบ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Model ในแปลงใหญ่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ประสานภูมิปัญญา ยกระดับเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุม ทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีรายได้สูง สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย และมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานแปลงใหญ่ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ YSF (Young Smart Farmer) ผ่านการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF ระดับเขต เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด ร่วมกันทั้งภาคตะวันตกและเครือข่ายทุกภาคของประเทศ

ด้านนางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในระดับพื้นที่ ว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ โดยมีการเตรียมความพร้อม หาความต้องการของเกษตรกรก่อนมีการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) มีการจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล จัดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและบริหารจัดการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง และยังมีการสนับสนุนตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

โดยภายหลังงานแถลงข่าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต และเปิดการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวว่า อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริอุทยาน ร.2 ในการดูแลแปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ในพื้นที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย เพื่อเป็นการรวบรวมพันธุ์พริกบางช้าง และพันธุ์พริกอื่น ๆ ที่ปลูกในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงไว้ ไม่ให้สูญหายไป

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ของสสก.2 รบ. ได้แก่ 1) นิทรรศการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 2) นิทรรศการการขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก 3) นิทรรศการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565 แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) นิทรรศการ BCG Model กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จังหวัดราชบุรี และ5) นิทรรศการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โมเดลเศรษฐกิจ BCG วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงครามLoading