วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

เกษตรภาคตะวันตก จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ

เกษตรภาคตะวันตก จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ

ภายใต้โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเป็ดกิจกรรมการประกวดพริกบงช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ ภายใต้โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.)

โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 150 คน

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร. เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริอุทยาน ร.2

ในการดูแลแปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ในพื้นที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย เพื่อเป็นการรวบรวมพันธุ์พริกบางช้าง
และพันธุ์พริกอื่น ๆ ที่ปลูกในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงไว้ ไม่ให้สูญหายไป

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สสก.2 รบ.ได้ขานรับน โยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆภายใต้โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกัดเลือกสายพันธุ์พริกบางช้างที่ดี ตรงตามลักษณะพันธ์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้มีการปลูกพริกบางช้างในพื้นที่
และมีการสนับสนุนต้นกล้าพริกบางช้างและพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

นำไปจัดทำแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆนิทรรศการพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันตก นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากศูนย์ปฏิบัติการ ทั้ง 6 ศูนย์ และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และ Young Smart
Farmer

 

 

Loading