วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สปส.นครปฐมฝึกอบรมชักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยแก่ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง แม่บ้าน รปภ.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

นครปฐม250266สปส.นครปฐมฝึกอบรมชักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยแก่ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง แม่บ้าน รปภ.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2566 ที่จังหวัดนครปฐม นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แม่บ้านและ รปภ.ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมจำนวน 67 คน

โดยมีวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 นายมาให้ความรู้ในการป้องกันเหตุร้ายเมื่อเกิดอัคคีภัยในสำนักงานและการสาธิดซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดขึ้นและการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือและการลำเรียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ และการค้นหาผู้บาดเจ็บ การส่งผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล การปั้มหัวใจ การช่วยเหลือขณะผู้บาดเจ็บขาหักและการตรวจจับชีพจรที่แขนและลำคอ การปิดแก๊สขณะที่มีเปลวไฟลุก การใช้สารเคมีในการดับไฟขณะที่มีไฟลุกเป็นต้น

นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐมกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
นครปฐม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยพื่อสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสำนักงานประกันสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานการดูแลอาคาร ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

จัดอบรมโดยการบรรยายและสาธิต เพื่อให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยตามเนื้อหาวิชา ฝึกซ้อมการดับเพลิง โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรภายนอกที่มีความรู้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน
ครปฐม สาขาสามพราน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ผู้สูงอายุเป็นต้น
 Related: salinas obituaries 2022, modi rosenfeld family, the minimum speed law says that quizlet, ernie adams’ dwarf cars for sale, fbi number lookup, tom hanks epstein, new brunswick fire chief, did jen harley lose custody of her son, chesapeake city jail inmate lookup, simon richardson leaves gcn, who records responses for record searches in afrims, brunswick country club menu, viscoil company ukraine, , noto philadelphia photos,Related: list of felon friendly apartments in utah, bedford gazette obituaries, rocky flintoff, frankie ruiz brother, tony tells the avengers about peter fanfiction, chevron retirees in memoriam, rogers centre proof of vaccination, adventist shamburger recipe, cva apex 223 barrel, confessions of a time traveler 3036 real, chris neil cardiologist, mayocoba beans vs soybeans, mini cooper truck conversion, michigan polka festivals, par quoi remplacer le calvados,

Loading