วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ทสจ.นครปฐม เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครปฐม

ทสจ.นครปฐม เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 60 คน และมีการบรรยายใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)และแนวทางการขับเคลื่อน 2. การประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่ระดับพื้นที่ในบทบาทของหน่วยงานราชการ โดยนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และ 3. การประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่ระดับพื้นที่ ในบทบาทของภาคเอกชน 4. การบูรณาการการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Model) ระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานราชการ โดยวิทยากรจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานราชการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป
Loading