วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

เชียงใหม่” ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

12มีนาคม2566 โรงเรียนวัดนันทาราม โดยคณะกรรมการการศึกษาได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินทุนใช้ในการอำนวยความสะดวกกับนักเรียนใช้เป็นทุนน้ำมันรถยนต์รับส่งนักเรียนที่บ้านอยุ่ไกล การศึกษาทุกวันนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จะเรียนโรงเรียนไหนก็ได้ขึ้นอยุ่กับตัวของนักเรียนเอง โรงเรียนวัดนันทาราม ได้มีเด็กนักเรียนจากพื้นที่อื่นห่างไกลมาเรียนมากเพราะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 และเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ทางนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการ และจ.ส.ต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่ ประธานกรรมการการศึกษาพร้อมคณะ

ได้ให้โรงเรียนรับการสอนทักษะคณิตคิดเร็วเข้ามาเสริมให้กับนักเรียนเพื่อความเท่าทันกับโลกยุคใหม่ และเป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้มีนักเรียนที่อาศัยอยุ่ห่างไกลมาเข้าเรียนที่นี่ก็เป็นปัญหากับทางโรงเรียนที่จะต้องจัดรถรับส่งเด็กนักเรียนจากบ้านมาเรียนที่โรงเรียนและรับกลับ ทางคณะกรรมการจึงต้องหาเงินค่าน้ำมันรถใช้ได้ตลอดปี ทางท่านพระครูวิสิฐปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนันทาราม ได้รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมสมทบทุนให้กับโรงเรียน ยอดเงินที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา ได้ประมาณ หนึ่งแสนกว่าบาท ทางคณะกรรมการและผู้อำนวยการจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญเพื่ออนาคตของเด็กไทย

Loading