วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

สปส.นครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit

นครปฐม130366สปส.นครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่อำเภอกำแพงแสน นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสิริวิมล ไชยสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมพนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ดูและและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในวันนี้ออกสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit ประจำเดือนมีนาคม 2566 หน่วยบริการชุมชน ณ บ้านดอนสะอาด ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของ อสม.ตัวแทน อสร.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การประกันสังคมรับบริการชำระเงินม.40 และรับสมัครผู้ประกันตนรายใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทราบทำความเข้าใจซึ่งประชาชนก็ได้รับคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ทางด้านแรงงานจังหวัดนครปฐมน.ส.ชนิตา ศิริพิน
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายร่วมออกหน่วยกับประกันสังคมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน MOL COUNTER SERVICE. เพื่อแนะนำการให้บริการ คนหางาน คนว่างงาน คนทำงาน อัตราค่าจ้างขั้นตำ่จังหวัดและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้แรงงาน

 

 

Loading