วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ผวจ.นครปฐมประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารครั้งที่ 2/2566

นครปฐมผวจ.นครปฐมประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารครั้งที่ 2/2566 ณ วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรเชิงรุกให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช การให้บริการพันธุ์ปลาน้ำจืด การให้ความรู้เรื่องบัญชี การทำหมันสัตว์เลี้ยง การตรวจสารเคมีในเลือด การแปรรูปข้าว รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และบริการอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 200 คน ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการเกษตร ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตร ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Loading