วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566

        วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม  นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายมณฑล ยิ่งยวด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมารยาทไทย และ นางสาวปัภัค บัลลังก์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมารยาทไทย เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้  นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  นางลินดา ภูถุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายศรัญ ลิ้มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวรัฐพร พวงบุปผา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวดวงฤทัย เนียมประพันธ์ เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม นางสาวอัคริมา ภูถุ เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรม  เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว  โดยนางลินดา ภูถุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานโครงการมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม มีความตระหนักถึงในสังคมปัจจุบันเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก คนในสังคมมีค่านิยมทางด้านวัตถุ เงินทอง มากกว่าคุณงามความดี ทำให้ความสมดุลทางด้านความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจมีความแตกต่างกัน ความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคมกลับลดลง มีคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง   มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในหลายประการ ทั้งการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของให้แก่ผู้อาวุโส ดังนั้นการปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทอันดีงามจึงเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่การประพฤติ ปฏิบัติ แบบไม่พึงประสงค์ ยึดถือความสะดวก สบายเป็นหลัก จึงทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาได้กลายเป็นการไร้ซึ่งมารยาทโดยไม่รู้ตนเอง การเรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยังเป็นเรื่องที่สำคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง  จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมารยาทไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญยิ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

      การจัดโครงการฯมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมสำคัญของชาติ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงามในสังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่มารยาทและวัฒนธรรม ให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับออกไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

       ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง และสืบทอดมารยาทไทยไว้ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในชีวิตที่ดีทางสังคม  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่มารยาทไทยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึง      สร้างเสริมรากฐานวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
ชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Loading