วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566

นครปฐม240566สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรมากกว่า 200 คน ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการเกษตร ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกเทคโนโลยี คลินิกเซ็นเตอร์ และคลินิกสาธารณสุข พร้อมทั้งการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จิตอาสา 904 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม (ธ.ก.ส.) พลังงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ

 

Loading